Domov ?  |   Zemljevid strani  |   Odgovori na pogosta vprašanja  |   Izobraževanje  |       Število obiskov strani: 6798 od 1.1.2009
Zakladnica lepih slik Misel ... Izobraževanje

O društvu


Novosti na spletnih straneh
O združenju
Logotip
Statut
Kodeks etike
Organi združenja
Poslovnik o delu skupščine
Poslovnik o delu častnega razsodišča
Kako postanete član združenja
Člani združenja
Prispevki članov
Katalog znanj
Program dela
Predavanja

Statut Združenja bioenergetikov Slovenije

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

Ta statut ureja delovanje strokovnega Združenja bioenergetikov Slovenije (v nadaljnjem besedilu združenje). Združenje je pravna oseba.

2. člen

Združenje deluje na območju Republike Slovenije. Sedež združenja je na Ljubgojni 5, 1354 Horjul.

3. člen

Naloga združenja je povezovanje bioenergetikov z namenom izmenjave spoznanj in nadaljnjega razvoja terapevtske dejavnosti s pomočjo energijskih metod bioenergije in/ali radiestezije. Bioenergetik z izvajanjem terapevtske dejavnosti izvaja bioterapijo.

4. člen

Za realizacijo svojih ciljev se združenje ukvarja z:
 • organizacijo srečanj v obliki seminarjev, predavanj in podobnih prireditev
 • izdajanje publikacij s področja dejavnosti in v skladu z veljavnimi predpisi
 • sodelovanje z drugimi društvi in organizacijami
 • drugimi nalogami, ki jih v skladu s svojimi nameni opredeli skupščina združenja.
V ta namen se lahko združenje včlani v sorodno tuje ali mednarodno združenje ali organizacijo.

5. člen

Združenje ima svoje simbole. Njihovo obliko, podobo in uporabo podrobneje določi skupščina. Pečat je okrogle oblike s premerom vertikalne linije 3,5 cm. Z velikimi tiskanimi črkami v njem za drugim okroglim robom piše Združenje bioenergetikov Slovenije, v notranjosti pa je slika dveh rok, preko katerih iz sredine kroga proti napisu ob njegovem robu izhaja dvanajst žarkov v obliki ozkih pravokotnih trikotnikov.

6. člen

Delovanje združenja je javno. Sejam skupščine in drugih organov sme v mejah prostorskih zmožnosti prisostvovati vsaka polnoletna oseba.
Združenje obvešča javnost o svojem delovanju za kar je odgovoren predsednik združenja.

II. ČLANSTVO

7. člen

Oblike članstva so:
 • redno članstvo
 • častno članstvo
 • donatorji

8. člen

Redni član združenja postane vsakdo, kdor se ukvarja z bioenergijo in/ali radiestezijo in ima ustrezen certifikat o znanju in sposobnostih s področja bioenergije, ki ga s sklepom priznava skupščina, izjemoma lahko postane član združenja tudi kandidat, za katerega Izvršni odbor ZBIOS na osnovi njegove pisne vloge in podane biografije presodi, da ima ustrezne reference na področju dela z bioenergijo in bi njegovo članstvo pomembno prispevalo k ugledu združenja. O predlogu za sprejem kandidata odloči skupščina na prvi naslednji seji.
Prošnjo za vstop z overjeno kopijo certifikata pošlje kandidat izvršnemu odboru. Ob prošnji za vstop mora kandidat podati izjavi pripravljenosti spoštovati akte in sklepe združenja ter kodeksa etike bioenergetikov.

9. člen

Izvršni odbor po prejemu prošnje, certifikata in izjave vpiše novega člana v register rednih članov združenja. Če prošnja ne vsebuje potrebnega certifikata, odbor s sklepom prošnjo zavrne.

10. člen

Izvršni odbor sme kljub ustreznosti prošnje, certifikata in izjave sprejeti obrazložen sklep, da se prošnja zavrne, če utemeljeno meni, da kandidat ni sposoben oziroma pripravljen delovati v skladu z akti in sklepi združenja ter kodeksa etike bioenergetikov. Tak sklep sprejme Izvršni odbor soglasno in ga pošlje kandidatu.

11. člen

Zoper negativni sklep iz 9. ali 10. člena statuta ima prizadeti pravico do pritožbe na skupščino, ki dokončno odloči o zadevi.

12. člen

Redni član združenja lahko sodeluje v vseh oblikah dejavnosti in organih združenja. Redni člani združenja imajo naslednje pravice in dolžnosti:
 • da volijo in so izvoljeni v organe združenja
 • da sodelujejo pri delu in soodločajo v organih združenja
 • da uporabljajo skupne dosežke in rezultate delovanja združenja pri svojem delu
 • da uresničujejo svoje osebne interese na področju dejavnosti združenja
 • da so seznanjeni s programom in poslovanjem združenja ter njegovim finančno materialnim poslovanjem.

13. člen

Redni član združenja mora:
 • spoštovati akte združenja, sklepe njegovih organov in kodeks etike bioenergetikov
 • delovati v skladu z interesi, koristmi in ugledom združenja
 • aktivno sodelovati pri delu združenja (pisati članke v glasilo, sodelovati na predavanjih, pomoč pri organizaciji srečanj itd.)
 • plačati članarino.

14. člen

Članstvo združenju preneha s smrtjo, izstopom ali izključitvijo. Član združenja izstopi, če pošlje izstopno izjavo izvršnemu odboru ali ne plača članarine do 31.1. za tekoče leto. Pred izbrisom iz registra članov združenja zaradi neplačevanja članarine izvršni odbor opozori člana. Član ima možnost ostati v združenju, če v roku 15 dni po prejemu opozorila plača zaostalo članarino.

15. člen

Naziv častnega člana lahko pridobi vsak redni član, kdor je s svojim delovanjem izjemno prispeval k razvoju in krepitvi združenja. Častni član ne more postati, komur je častno razsodišče izreklo disciplinski ukrep. Naziv častnega člana podeli skupščina s sklepom, če zanj glasujeta dve tretjini opredeljenih navzočih članov.

16. člen

Donatorji imajo pravice in dolžnosti:
 • prevzemajo pokroviteljstvo nad posamezno dejavnostjo ali v drugi obliki zagotavljajo gmotno pomoč
 • dajejo predloge o namenski uporabi sredstev, ki jih prispevajo
 • sodelujejo pri delu organov
 • sprejemajo zahvale za delo in prispevke.

III. ORGANIZACIJA ZDRUŽENJA

17. člen

Organi združenja so:
 • skupščina
 • izvršni odbor
 • nadzorni odbor
 • častno razsodišče.
Za izvrševanje nalog in ciljev sme skupščina združenja ustanoviti posebne odbore. Sestava, način delovanja in mandatna doba teh odborov se določijo v sklepu, s katerim se odloči o ustanovitvi takšnega odbora.

18. člen

Člani organov so izvoljeni za dobo štirih let z možnostjo ponovitev. Članstvo v več organih, razen v skupščini, hkrati ni dopustno. Član organa je lahko predčasno razrešen:
 • če to sam zahteva
 • če trajno izgubi delovno zmožnost za opravljanje svoje funkcije
 • če preneha njegovo članstvo v združenju
 • če deluje v nasprotju z interesi in koristmi združenja

19. člen

Člani organov lahko za nujne in koristne potroške v zvezi z delovanjem združenja prejmejo nadomestilo iz finančnih sredstev združenja. O nadomestilu teh potroškov odloči izvršni odbor.

a) Skupščina

20. člen

Najvišji organ združenja je skupščina. Sestavljajo jo vsi redni člani združenja.

21. člen

Skupščina odloča o naslednjem:
 • sprejema in spreminja splošne akte združenja
 • sprejema program dela in finančni načrt ter potrjuje zaključni račun za preteklo leto
 • voli organe združenja in obravnava poročilo o delu teh organov
 • sklepa o drugih najpomembnejših odločitvah v zvezi z obstojem in delovanjem združenja ter odloča o drugih zadevah, določenih s tem statutom
 • odloča o pritožbah kot organ II. stopnje

22. člen

Skupščina dela na rednih in izrednih sejah. Seje sklicuje predsednik izvršnega odbora. Redno sejo skliče enkrat letno; izredno sejo mora sklicati, če to zahteva najmanj četrtina članov združenja ali večina članov izvršnega ali nadzornega odbora, brž, ko je to mogoče oziroma najkasneje v roku enega meseca, v nasprotnem primeru ga skliče predlagatelj. Izredna Skupščina sklepa le o zadevi, za katero je bila sklicana. Sklic skupščine je potrebno članom javiti najmanj petnajst dni pred datumom, za katerega je sklicana.

23. člen

Skupščina sklepa, če je na seji navzoča večina članov. Odločitev sprejema z večino opredeljenih glasov navzočih članov, če ni s tem statutom določeno drugače, ali, če se sama skupščina ne odloči za strožjo večino.

24. člen

Če je na seji zbranih manj kot polovica in več kot četrtina članov, smejo navzoči člani oblikovati besedilo predloga sklepa, ki ga izvršni odbor v roku 15 dni pošlje preostalim članom združenja v odločitev.
Sklep je sprejet, če se o njem v roku 15 dni po prejemu sklepa opredeli večina članov združenja in če zanj glasuje večina opredeljenih članov. Svoje opredelitve pošljejo člani izvršnemu odboru združenja.
Izvršni odbor ugotovi, ali je sklep sprejet, in svojo ugotovitev pošlje članom in organom združenja.

25. člen

O delu skupščine se vodi zapisnik, v katerega se obvezno vnesejo vsi sklepi. Zapisnik podpišejo predsednik izvršnega odbora združenja, zapisnikar in dva od skupščine izvoljena overovatelja.

b) Izvršni odbor

26. člen

Izvršni odbor je izvršilni organ združenja, ki vodi delo združenja med dvema skupščinama v skladu s pravili in koristmi združenja ter sklepi skupščine. O opravljenem delu mora odbor poročati skupščini. Naloge Izvršnega odbora so:
 • sklicuje skupščino
 • skrbi za izvrševanje programa dela združenja
 • pripravlja predloge aktov združenja
 • pripravi predlog finančnega plana in zaključnega računa
 • skrbi za finančno in materialno poslovanje združenja
 • upravlja s premoženjem združenja
 • ustanavlja in ukinja komisije združenja
 • uresničuje druge naloge, ki izhajajo iz aktov združenja in naloge, ki mu jih še dodatno naloži skupščina.

27. člen

Izvršni odbor sestavljajo predsednik, podpredsednik, tajnik, blagajnik in trije člani. Tajnik:
 • vodi evidenco članov združenja
 • vodi evidenco plačevanja članarine združenja
 • ureja korespondenco združenja (vabila, dopisi, obvestila, zapisniki ipd.)
 • sprejema pošto za združenje
 • ureja arhiv združenja
Funkcija blagajnika se sme poveriti nečlanu združenja, ki v tem primeru nima glasovalne pravice v izvršenem odboru. V tem primeru se izvoli dodaten član i zvršnega odbora.
Če se izpolnijo pogoji iz prvih treh točk tretjega odstavka 18. člena za predčasno razrešitev člana izvršnega odbora več kot mesec dni pred sklicem skupščine, sme izvršni odbor ob glasovanju vseh preostalih članov odbora začasno nadomestiti člana z enim izmed članov združenja. Na ta način sme odbor nadomestiti največ enega člana. Skupščina mora na naslednji seji potrditi nadomestnega člana ali izvoliti novega.

28. člen

Predsednik izvršnega odbora zastopa združenje v stikih s fizičnimi in pravnimi osebami javnega in zasebnega prava v skladu s pooblastili in sklepi izvršnega odbora in skupščine in opravlja druge naloge, določene v tem statutu, drugih splošnih aktih združenja ali sklepih skupščine.
V primeru odsotnosti ali nastopa katerega izmed pogojev iz prvih treh točk tretjega odstavka 18. člena statuta opravlja funkcijo predsednika podpredsednik izvršnega odbora.

29. člen

Izvršni odbor dela na sejah, ki jih skliče predsednik v skladu s potrebami združenja. Sejo mora sklicati, če to zahteva najmanj četrtina članov odbora.
Na sejo sme poleg članov povabiti tudi vsakogar, za kogar meni, da bi lahko s svojim sodelovanjem prispeval k uspešnejšemu delu odbora.

30. člen

Izvršni odbor sklepa, če je na seji navzoča večina članov odbora. Odločitev sprejema z večino glasov navzočih članov odbora.

c) Nadzorni odbor

31. člen

Nadzorni odbor spremlja smotrnost in skladnost dela organov in članov združenja s splošnimi akti, sklepi, načeli in koristmi združenja. V ta namen smejo imeti člani odbora vpogled v dejavnost in ustrezno dokumentacijo organov in članov združenja. Organi in člani združenja smejo nadzornemu odboru odreči vpogled v dokumentacijo, kadar bi se s tem kršila pravila varstva osebnih podatkov ali etična načela o odnosu med terapevtom in pacientom.
O svojem delu in ugotovitvah mora odbor poročati redni in po potrebi izredni skupščini združenja.

32. člen

Nadzorni odbor sestavljajo predsednik, podpredsednik in član. Dela na sejah, ki jih skliče predsednik odbora.

33. člen

Nadzorni odbor sklepa, če je na seji navzoča večina članov odbora. Odločitev sprejema z večino glasov svojih članov.

d) Častno razsodišče

34. člen

Častno razsodišče sestavljajo predsednik, podpredsednik in član. Skupščina izvoli tudi dva nadomestna člana, ki prisostvujeta sejam razsodišča v primeru neaktivnosti katerega izmed članov ali izpolnjevanja katerega izmed pogojev tretjega odstavka 18. člena za predčasno razrešitev člana razsodišča. Razsodišče dela na sejah, ki jih skliče predsednik častnega razsodišča na predlog člana razsodišča ali treh članov združenja.

35. člen

Razsodišče sklepa, če je na seji navzoča trojica članov ali namestnikov. Odločitev sprejema z večino glasov članov razsodišča.

36. člen

Razsodišče obravnava kršitve članov in organov združenja. Kršitve so naslednje:
 • ne spoštovanje statuta, drugih aktov združenja in kodeksa etike bioenergetikov
 • neizpolnjevanje sklepov organov združenja
 • delovanje v nasprotju z interesi, koristmi in ugledom združenja
 • nepravilno finančno poslovanje ter drugi prekrški in kazniva dejanja, ki so v zvezi z opravljanjem bioenergetske dejavnosti.

37. člen

Razsodišče vodi postopek s smiselno uporabo določb zakona, ki ureja upravni postopek. Postopek sproži na obrazloženo zahtevo enega izmed članov razsodišča ali treh članov združenja. O uvedbi postopka in o razlogih, navedenih v zahtevi za uvedbo postopka, obvesti predsednik razsodišča prizadetega člana. V obvestilu ga pouči o tem, da sme prisostvovati na seji, o kraju in datumu seje, o kateri se bo sklepalo o navedeni zahtevi.

38. člen

S sklepom lahko razsodišče izvede naslednje ukrepe:
 • opomin zaradi lažjih oblik kršitev iz 36. člena statuta
 • javni opomin zaradi težjih oblik kršitev iz 36. člena statuta
 • izključitev zaradi posebno težkih kršitev iz 36. člena statuta
Če razsodišče ne ugotovi nobene izmed kršitev iz 36. člena statuta, razglasi s sklepom trditve iz zahteve predlagatelja za neutemeljene.

39. člen

Zoper sklep ima prizadeti pravico do pritožbe na skupščino, ki dokončno odloči o zadevi.

40. člen

Če razsodišče soglasno oceni, da so zatrjevane kršitve posebno težke oblike, sme do odločitve skupščine zamrzniti članstvo prizadetega v združenju.

IV. FINANČNO-MATERIALNO POSLOVANJE ZDRUŽENJA

41. člen

Združenje pridobiva sredstva za uresničevanje svojih nalog:
 • s članarino
 • s prihodki od lastnega dela (organizacija predavanj, publikacije s področja dejavnosti v skladu z veljavnimi predpisi ipd.) in premoženja (donacije ipd.)
 • z dotacijami, darili in volili
 • z drugimi prihodki, ki niso v nasprotju z nameni in koristmi združenja.
Višino članarine določi skupščina združenja.
Pridobljena sredstva se sme uporabiti izključno v skladu z nameni in koristmi združenja.

42. člen

Finančno poslovanje združenja poteka v okviru finančnega načrta in sredstev združenja ter veljavnih predpisov in je javno. Vpogled vanj lahko zahteva vsak član združenja.

43. člen

Finančno poslovanje združenja vodi izvršni odbor. O poslovanju vodi blagajnik ustrezno evidenco.

44. člen

Finančne izdatke, ki bi pomembno vplivali na premoženje in delovanje združenja, mora pred sklenitvijo odobriti skupščina združenja.
Finančne in materialne listine podpisujeta predsednik in tajnik združenja. Finančno in materialno poslovanje mora biti v skladu z veljavnimi predpisi s tega področja. Blagajnik vodi finančno in materialno poslovanje v skladu s pravilnikom o finančno materialnem poslovanju v katerem združenje tudi določi način vodenja in izkazovanje podatkov o finančno materialnem poslovanju združenja, ki mora biti v skladu z računovodskimi standardi za društva.
Združenje ima svoj žiro račun pri Novi Ljubljanski banki d.d. poslovalnica Moste.

V. POSTOPEK ZA SPREMEMBO STATUTA

45. člen

Pobudo za spremembo statuta lahko vloži vsak član. O tem, ali bo pobuda uvrščena na dnevni red, odloči izvršni odbor najkasneje v enem mesecu po prejemu pobude.
Najmanj ena četrtina članov združenja lahko vloži zahtevo za spremembo statuta. S predsednikom izvršnega odbora mora zahtevo uvrstiti na dnevni red prve naslednje seje ter o njej v petnajstih dneh obvestiti vse člane združenja.

46. člen

O spreminjanju statuta sklepa skupščina združenja z dvotretjinsko večino glasov svojih članov.

VI. PRENEHANJE ZDRUŽENJA

47. člen

Združenje preneha z delom, če tako odloči skupščina združenja ali če se število članov zmanjša pod deset ali po samem zakonu o društvih.
O prenehanju dela združenja odloči skupščina z dvotretjinsko večino glasov navzočih članov.

48. člen

V primeru prenehanja dela združenja premoženje pripada Zvezi Rdečega križa Slovenije.

VII. PREHODNE DOLOČBE

49. člen

Ta sprememba statuta velja od dne, ko ga sprejme skupščina združenja.

50. člen

Spremembo statuta je sprejela skupščina na seji 17.11.2007.


  Predsednik Združenja bioenergetikov Slovenije
  Igor J. Končan

Novice s področja bioenergije

•  Novo: Skupščina Združenja 25. novembra 2017
8. november 2017

•    Utrinek iz skupščine Združenja 16. novembra 2013
12. december 2013

•    Skupščina Združenja 16. novembra 2013
12. december 2013

•    Vtisi s srečanja članov združenja 27. novembra 2010
15. december 2010

•    Vtisi s skupščine združenja 17. novembra 2007
2. december 2007

•    Skupščina združenja 17. novembra 2007
02. november 2007

•    Pripombe Združenja bioenergetikov Slovenije na predlog Zakona o zdravilstvu
07. oktober 2006

•    Predlog Zakona o zdravilstvu - javna razprava
29. september 2006

•  Skupščina združenja 22. oktobra 2005
19. oktober 2005

•  Katalog znanj za Praktično usposabljanje za bioenergetika
27. november 2004

•  Skupščina združenja in predavanje prof. dr. Mance Košir
8. maj 2004

•  O ustanovitvi Združenja bioenergetikov Slovenije
23. februar 2004

•  Manj znane oblike zdravljenja z energijo
13. februar 2004

•  O etiki bioterapevta
30. januar 2004