Domov ?  |   Zemljevid strani  |   Odgovori na pogosta vprašanja  |   Izobraževanje  |       Število obiskov strani: 6798 od 1.1.2009
Zakladnica lepih slik Misel ... Izobraževanje

O društvu


Novosti na spletnih straneh
O združenju
Logotip
Statut
Kodeks etike
Organi združenja
Poslovnik o delu skupščine
Poslovnik o delu častnega razsodišča
Kako postanete član združenja
Člani združenja
Prispevki članov
Katalog znanj
Program dela
Predavanja

Poslovnik o delu skupščine Združenja bioenergetikov Slovenije

1. člen

S tem poslovnikom se podrobneje ureja način in delo skupščine Združenja bioenergetikov Slovenije (v nadaljnjem besedilu združenja).

2. člen

Skupščina združenja dela na rednih in izrednih sejah (22. člen statuta). Seje skupščine sklicuje predsednik združenja. Predsednik združenja mora sklicati sejo skupščine na zahtevo večine članov. Redno sejo sklicuje enkrat letno; izredno sejo mora sklicati, če to zahteva najmanj četrtina članov združenja ali večina članov izvršnega odbora ali nadzornega odbora, brž, ko je to mogoče oziroma najkasneje v roku enega meseca. Gradivo za izredno sejo mora biti vročeno članom združenja s sklicem izredne seje. Sklic skupščine je potrebno članom javiti najmanj petnajst dni pred datumom, za katerega je sklicana.

I. JAVNOST DELA

3. člen

Delo skupščine je javno. Skupščina lahko zapre sejo za javnost v primerih kadar tako odloči večina prisotnih, ali kadar skupščina odloča kot drugostopenjski disciplinski organ.

II. VZDRŽEVANJE REDA

4. člen

Prisotni ne smejo motiti seje.
Za vzdrževanje reda sme motečemu predsednik izreči opomin, ob nadaljnjem motenju pa ga sme izključiti.

III. DNEVNI RED

5. člen

Predlog dnevnega reda oblikuje sklicatelj seje. Dnevni red sprejme skupščina na začetku vsake seje.
Med sejo sme skupščina sprejeti dnevni red, spremeniti ter po potrebi dodati, izpustiti ali preložiti točke dnevnega reda.
Za vsako spremembo dnevnega reda je potrebna večina glasov prisotnih članov skupščine.

IV. ZAPISNIK

6. člen

Na sejah skupščine se vodi zapisnik, v katerem se zapišejo vsi bistveni podatki o seji značilnosti razprave in sklepi.
Na vsaki seji se s sklepom potrdi zapisnik prejšnje seje ali zahteva popravke zapisnika prejšnje seje.
Vsak član združenja ima pravico, da se v zapisniku zapiše tudi njegovo ločeno mnenje. Zapisnik podpišejo predsednik izvršnega odbora združenja, zapisnikar in dva od skupščine izvoljena overovatelja (25. člen statuta).

V. VODENJE SKUPŠČINE

7. člen

Predsednik združenja odpre in sklene vsako sejo, vodi razpravo, zagotavlja spoštovanja tega poslovnika, daje besedo članom združenja in vabljenim na sejo, daje na glasovanje in razglaša sklepe skupščine.
Predsednik združenja lahko predlaga preložitev ali sklenitev razprave. Predsednik združenja mora zahtevati od vsakega govornika, da razpravlja zgolj o vprašanjih, ki so pomembna za obravnavano točko dnevnega reda. Vsak govornik v razpravi sme razpravljati največ pet minut. Čas namenjen za repliko je omejen na dve minuti.

8. člen

Med razpravo o katerem koli vprašanju sme član združenja postaviti proceduralno vprašanje, o katerem mora predsednik takoj odločiti v skladu s tem poslovnikom.
Vsako nasprotovanje proceduralni odločitvi, ki ni določena s poslovnikom je predsednik dolžan predložiti v glasovanje skupščini, ki odločitev predsedujočega lahko zavrne z večino glasov prisotnih.
V primeru, da seje ni mogoče nadaljevati zaradi nesklepčnosti, višje sile ali podobnega, predsedujoči sejo prekine.

9. člen

Če je v razpravi danih več proceduralnih predlogov, se o teh predlogih odloča v naslednjem vrstnem redu:
  1. predlog za sklenitev razprave o določeni točki dnevnega reda
  2. predlog za preložitev razprave o točki dnevnega reda
  3. predlog za prekinitev seje
  4. predlog za sklenitev seje

10. člen

Vsak član ima pravico predlagati sklepe v zvezi z obravnavano točko dnevnega reda. Predlagatelj lahko umakne svoj predlog vse do začetka glasovanja.
Če je predlog sprejet ali zavrnjen, ga ni dopustno ponovno obravnavati na isti seji, razen če skupščina z dvotretjinsko večino prisotnih članov ne odloči drugače.

11. člen

Vsak član združenja ima en glas.
Glasovanje je javno, razen kadar s statutom ali tem poslovnikom ni določeno drugače. Skupščina lahko z večino prisotnih članov sklene, da bo tajno glasovala o določenem predlogu ali pa da bo glasovanje javno in poimensko.
Potek glasovanja ni mogoče prekinjati z novimi predlogi ali razpravo. Vsak član združenja lahko glasuje:
  • ZA predlog
  • PROTI predlogu
  • ali se glasovanja vzdrži.
Vsak se lahko odloči le za eno izmed naštetih možnosti.

12. člen

Kadar skupščina obravnava več predlogov sklepov o eni točki dnevnega reda, se glasuje predlog po vrstnem redu, kot so bili podani.
Kadar se o delih sklepa glasuje ločeno je izglasovane dele predsedujoči dolžan dati ponovno na glasovanje kot celoto.

VI. VPRAŠANJA IN ODGOVORI ČLANOV ZDRUŽENJA

13. člen

Vsak član združenja ima pravico, da v okviru posebne točke dnevnega reda (vprašanja in odgovori), ki je praviloma zadnja točka dnevnega reda, postavijo vprašanja iz pristojnosti skupščine ali dajo pobudo predsedniku. Predlagatelj pobude lahko zahteva, da skupščina o njegovem predlogu glasuje Izglasovana pobuda je za predsednika obvezujoča.
Na vprašanja lahko predsednik odgovori takoj ustno ali najkasneje pisno v roku 15 dni po zaključku seje.
Če pobudnik z odgovorom ni zadovoljen, izvršni odbor z večino glasov svojih članov odloči, kako dalje obravnavati pobudo.

14. člen

Spremembe in dopolnitve tega poslovnika se sprejemajo na način in po postopku, s katerimi je poslovnik sprejet.

15. člen

Ta poslovnik začne veljati takoj, ko ga s sklepom sprejme skupščina z dvotretjinsko večino prisotnih članov.

Novice s področja bioenergije

•  Novo: Skupščina Združenja 25. novembra 2017
8. november 2017

•    Utrinek iz skupščine Združenja 16. novembra 2013
12. december 2013

•    Skupščina Združenja 16. novembra 2013
12. december 2013

•    Vtisi s srečanja članov združenja 27. novembra 2010
15. december 2010

•    Vtisi s skupščine združenja 17. novembra 2007
2. december 2007

•    Skupščina združenja 17. novembra 2007
02. november 2007

•    Pripombe Združenja bioenergetikov Slovenije na predlog Zakona o zdravilstvu
07. oktober 2006

•    Predlog Zakona o zdravilstvu - javna razprava
29. september 2006

•  Skupščina združenja 22. oktobra 2005
19. oktober 2005

•  Katalog znanj za Praktično usposabljanje za bioenergetika
27. november 2004

•  Skupščina združenja in predavanje prof. dr. Mance Košir
8. maj 2004

•  O ustanovitvi Združenja bioenergetikov Slovenije
23. februar 2004

•  Manj znane oblike zdravljenja z energijo
13. februar 2004

•  O etiki bioterapevta
30. januar 2004