Domov ?  |   Zemljevid strani  |   Odgovori na pogosta vprašanja  |   Izobraževanje  |       Število obiskov strani: 6798 od 1.1.2009
Zakladnica lepih slik Misel ... Izobraževanje

O društvu


Novosti na spletnih straneh
O združenju
Logotip
Statut
Kodeks etike
Organi združenja
Poslovnik o delu skupščine
Poslovnik o delu častnega razsodišča
Kako postanete član združenja
Člani združenja
Prispevki članov
Katalog znanj
Program dela
Predavanja

Poslovnik o delu organov Združenja bioenergetikov Slovenije

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

S tem poslovnikom se podrobneje ureja način in delo organov Združenja bioenergetikov Slovenije (v nadaljnjem besedilu ZBIOS), v kolikor to ni urejeno z zakonom oz. podzakonskimi akti.

2. člen

Določbe tega poslovnika zavezujejo vse člane.

II. ORGANI ZDRUŽENJA

3. člen

Organi ZBIOS so:
 • skupščina
 • izvršni odbor
 • nadzorni odbor
 • častno razsodišče
Organi ZBIOS sprejemajo odločitve na rednih ali izrednih sejah.

4. člen

Skupščina kot najvišji organ ZBIOS odloča v skladu s 21. členom statuta na sejah, ki jih sklicuje predsednik izvršnega odbora.
Seje skupščine in izvršnega odbora se sklicujejo v skladu z določbami 24. in 29. člena statuta, če okoliščine ne zahtevajo drugače.
Seje nadzornega odbora in častnega razsodišča sklicujeta predsednika posameznih organov.

III. PREDSEDNIK IN PODPREDSEDNIK ZBIOS

5. člen

Predsednik oz. njegov namestnik je dolžan najmanj 7 koledarskih dni pred datumom seje predložiti vsem članom ZBIOS dnevni red zadev in gradivo, ki naj bi se obravnavalo na seji.
Če večina članov ne nasprotuje, se na sejah lahko obravnavajo tudi druge zadeve.

6. člen

Predsednik je dolžan:
 • sklicevati seje skupščine in izvršnega odbora
 • predsedovati na navedenih sejah
 • podpisovati zapisnike

IV. VODENJE SEJ

7. člen

Seje organov so sklepčne, če je na njih prisotna večina članov organov oz. članov združenja na seji skupščine (22. člen statuta). V kolikor sklepčnost ni podana, predsednik, oz. podpredsednik odloči da se seja preloži.

8. člen

Sklepi organov ZBIOS se sprejemajo z večino glasov prisotnih članov združenja oz. posameznih organov.

9. člen

Člani ZBIOS oz. posamezni organi lahko veljavno glasujejo javno z dvigom rok oz.če tako odloči večina prisotni članov tudi tajno v pisni obliki.
Predlog za tajno glasovanje lahko poda vsak redni član ZBIOS.

10. člen

Kadar tako odloči predsednik ZBIOS, lahko člani posameznih organov glasujejo tudi na korespondenčni način. Navedeni način glasovanja se lahko na predlog in soglasno odločitev vseh članov izvršnega odbora uporabi tudi za izredne seje skupščine.

V. ZAPISNIK

11. člen

O vseh sejah skupščine in posameznih organov se piše zapisnik (25. člen statuta). Zapisnik vsebuje:
 • datum, kraj in zaporedno številko seje
 • imena vseh navzočih članov
 • imena povabljenih oseb
 • imena odsotnih oseb
 • ugotovitve glede sklepčnosti
 • dnevni red seje
 • kratek opis poteka seje, predlogov in izjav, imena govornikov
 • rezultate glasovanja o predlogih.

12. člen

Zapisnik o seji skupščine ZBIOS podpišejo predsednik izvršnega odbora, zapisnikar in dva od skupščine izvoljena overovatelja. Zapisnik seje izvršnega odbora podpišejo predsednik IO, tajnik ter zapisnikar.
Zapisnik seje nadzornega odbora ter častnega razsodišča podpiše predsednik posameznega organa ter zapisnikar.

VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

13. člen

Spremembe in dopolnitve tega poslovnika se sprejemajo na način in po postopku, s katerim je poslovnik bil sprejet.

14. člen

Ta poslovnik začne veljati takoj, ko ga sprejmejo člani na seji skupščine in ga podpiše predsednik.

Novice s področja bioenergije

•  Novo: Skupščina Združenja 25. novembra 2017
8. november 2017

•    Utrinek iz skupščine Združenja 16. novembra 2013
12. december 2013

•    Skupščina Združenja 16. novembra 2013
12. december 2013

•    Vtisi s srečanja članov združenja 27. novembra 2010
15. december 2010

•    Vtisi s skupščine združenja 17. novembra 2007
2. december 2007

•    Skupščina združenja 17. novembra 2007
02. november 2007

•    Pripombe Združenja bioenergetikov Slovenije na predlog Zakona o zdravilstvu
07. oktober 2006

•    Predlog Zakona o zdravilstvu - javna razprava
29. september 2006

•  Skupščina združenja 22. oktobra 2005
19. oktober 2005

•  Katalog znanj za Praktično usposabljanje za bioenergetika
27. november 2004

•  Skupščina združenja in predavanje prof. dr. Mance Košir
8. maj 2004

•  O ustanovitvi Združenja bioenergetikov Slovenije
23. februar 2004

•  Manj znane oblike zdravljenja z energijo
13. februar 2004

•  O etiki bioterapevta
30. januar 2004