Domov ?  |   Zemljevid strani  |   Odgovori na pogosta vprašanja  |   Izobraževanje  |       Število obiskov strani: 6798 od 1.1.2009
Zakladnica lepih slik Misel ... Izobraževanje

O društvu


Novosti na spletnih straneh
O združenju
Logotip
Statut
Kodeks etike
Organi združenja
Poslovnik o delu skupščine
Poslovnik o delu častnega razsodišča
Kako postanete član združenja
Člani združenja
Prispevki članov
Katalog znanj
Program dela
Predavanja

Poslovnik o delu častnega razsodišča Združenja bioenergetikov Slovenije

I. TEMELJNE DOLOČBE

1. člen

S tem pravilnikom se podrobneje ureja način in delo častnega razsodišča Združenja bioenergetikov Slovenije (v nadaljnjem besedilu razsodišče).

2. člen

Častno razsodišče je v okviru svojih pooblastil samostojno na njegove odločitve nima nihče pravice vplivati.

3. člen

Častno razsodišče je dolžno:
  • svoje delo statistično spremljati, predvsem morajo biti razvidni vzroki zaradi katerih je prišlo do postopkov ter števila rešenih in nerešenih primerov
  • vsako leto podati poročilo o svojem delu Skupščini združenja.

II. SESTAVA IN DELO ČASTNEGA RAZSODIŠČA

4. člen

Častno razsodišče sestavljajo predsednik, podpredsednik in član. Skupščina izvoli tudi dva namestnika člana.
Člani razsodišča se izvolijo za dobo 4 let in so po poteku mandata ponovno izvoljeni.

5. člen

Predsednik razsodišča vodi in organizira delo ter skrbi, da razsodišče hitro in kvalitetno opravlja svoje delo.

6. člen

Če se postopek vodi zoper člana razsodišča, njegovega zakonca, zunajzakonskega partnerja ali sorodnika, se tega izloči in stopi na njegovo mesto nadomestni član.

7. člen

V primeru trajnejše zadržanosti, smrti, ali izključitve predsednika razsodišča, opravlja njegovo funkcijo podpredsednik razsodišča.

III. UVEDBA IN VODENJE POSTOPKA

8. člen

Postopek pred razsodiščem se začne z dnem, ko razsodišče prejme zahtevo za uvedbo postopka.

9. člen

Razsodišče vodi postopek s smiselno uporabo določb zakona, ki ureja upravni postopek in se konča z izdajo sklepa.

10. člen

Ko predsednik razsodišča dobi zahtevo za uvedbo postopka, iz zahteve in predloženih dokazov presodi o morebitni uvedbi pripravljalnega postopka.
Predsednik razsodišča lahko zahteva od vlagatelja dodatna pojasnila. Če predsednik ugotovi, da zahteva ne spada v delovno področje razsodišča, zadevo zavrže.

IV. VROČANJE

11. člen

Vsa obvestila, sklepi in drugo pisno gradivo se vroča prizadetim osebno ali po pošti s povratnico; če se vroča, mora prizadeti podpisati vročilnico.

12. člen

Udeležencem v postopku je potrebno vsa pisanja vročiti pravočasno. Za pripravo na obravnavo mora imeti prizadeti najmanj 8 dni časa.

13. člen

Postopek za vabljenje prizadetega v postopku velja za priče, s tem, da je potrebno na vabilu navesti, da se vabijo kot priče.

V. PRIPRAVLJALNI POSTOPEK

14. člen

Kadar predsednik razsodišča meni, da je potrebno opraviti pripravljalni postopek, s sklepom določi člana razsodišča, ki pripravljalni postopek vodi.

15. člen

V pripravljalnem postopku se zberejo vsi dokazi, ki so potrebni za ugotovitev odgovornosti prizadetega v postopku. Po potrebi se lahko opravi tudi zaslišanje prizadetega kakor tudi prič.
O vseh opravljenih dejanjih v pripravljalnem postopku se mora voditi zapisnik. Pripravljalni postopek je treba opraviti brez odlašanja, najkasneje pa v 15 dneh od sklepa o določitvi člana razsodišča, ki pripravljalni postopek vodi.

VI. OBRAVNAVA PRED RAZSODIŠČEM

16. člen

Ko član razsodišča, ki vodi pripravljalni postopek izdela pisno poročilo, razpiše predsednik razsodišča v osmih dneh obravnavo.

17. člen

Obravnava se opravi v prisotnosti prizadetega. Obravnava se lahko opravi tudi v odsotnosti prizadetega, če je bilo vabilo pravilno vročeno, svojega izostanka pa ni opravičil.

18. člen

Predsednik razsodišča najprej ugotovi udeležbo na obravnavi. Razsodišče izpelje dokazni postopek z zaslišanjem prizadetega ter prič in z vpogledom v dokazno gradivo.

19. člen

Razsodišče konča razpravo, ko ugotovi, da je dejansko stanje dovolj razjasnjeno. Sklep o predmetu izida takoj po zaključku obravnave in ga takoj razglasi. Predsednik razsodišča je dolžan v roku 8 dni izdelati sklep v pisni obliki. Prizadeti se lahko odpove pisni odpravi sklepa.

20. člen

Postopek pred razsodiščem na prvi stopnji je končan z izdajo pisnega sklepa.

21. člen

O poteku obravnave pred razsodiščem se mora voditi zapisnik. Piše se po nareku predsednika razsodišča. Podpišejo ga: predsednik, zapisnikar, ter prizadeti v postopku. Z vsebino zapisnika se lahko seznani le organ, ki odloča o zadevi na drugi stopnji.

VII. SKLEP RAZSODIŠČA

22. člen

Sklep razsodišča je lahko obsodilen ali oprostilen. Če je sklep obsodilen mora razsodišče ugotoviti stopnjo in izreči ukrep v skladu s 38. in 40. členom statuta Združenja bioenergetikov Slovenije.

VIII. UGOVOR ZOPER SKLEP RAZSODIŠČA

23. člen

Zoper sklep razsodišča lahko udeleženec v postopku poda ugovor na skupščino, ki o zadevi odloči.
O ugovoru mora skupščina odločati na prvi naslednji seji oziroma izredni, če je nanjo uvrščena tudi ta točka.

24. člen

Ugovor zoper sklep je možen zaradi bistvenih kršitev postopka, nepopolne ugotovitve dejanskega stanja ali izrečene prestroge sankcije. Skupščina lahko v postopku o ugovoru zoper sklep razsodišča sprejme naslednje odločitve:
  • skupščina lahko ugovor zavrne kot nedovoljen ali prepozen
  • pritožbi ugodi in izpodbijano odločitev razsodišča razveljavi in zadevo vrne v ponovno obravnavo in odločanje
  • ugovoru ugodi in spremeni odločitev razsodišča
  • ugovor zavrne kot neutemeljen in potrdi odločitev razsodišča.

IX. PRAVNOMOČNOST SKLEPA O PRESTOPKU

25. člen

Sklep razsodišča je pravnomočen, če zoper njega ni vložen ugovor.

X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

26. člen

Ta pravilnik začne veljati takoj, ko ga s sklepom sprejme skupščina z dvotretjinsko večino prisotnih članov.

Novice s področja bioenergije

•  Novo: Skupščina Združenja 25. novembra 2017
8. november 2017

•    Utrinek iz skupščine Združenja 16. novembra 2013
12. december 2013

•    Skupščina Združenja 16. novembra 2013
12. december 2013

•    Vtisi s srečanja članov združenja 27. novembra 2010
15. december 2010

•    Vtisi s skupščine združenja 17. novembra 2007
2. december 2007

•    Skupščina združenja 17. novembra 2007
02. november 2007

•    Pripombe Združenja bioenergetikov Slovenije na predlog Zakona o zdravilstvu
07. oktober 2006

•    Predlog Zakona o zdravilstvu - javna razprava
29. september 2006

•  Skupščina združenja 22. oktobra 2005
19. oktober 2005

•  Katalog znanj za Praktično usposabljanje za bioenergetika
27. november 2004

•  Skupščina združenja in predavanje prof. dr. Mance Košir
8. maj 2004

•  O ustanovitvi Združenja bioenergetikov Slovenije
23. februar 2004

•  Manj znane oblike zdravljenja z energijo
13. februar 2004

•  O etiki bioterapevta
30. januar 2004