Domov ?  |   Zemljevid strani  |   Odgovori na pogosta vprašanja  |   Izobraževanje  |       Število obiskov strani: 6798 od 1.1.2009
Zakladnica lepih slik Misel ... Izobraževanje

O društvu


Novosti na spletnih straneh
O združenju
Logotip
Statut
Kodeks etike
Organi združenja
Poslovnik o delu skupščine
Poslovnik o delu častnega razsodišča
Kako postanete član združenja
Člani združenja
Prispevki članov
Katalog znanj
Program dela
Predavanja

Slovenski bioenergetiki združeni v Združenje bioenergetikov Slovenije, v želji, da bi postavili etične temelje naše terapevtske dejavnosti, sprejemamo naslednji

Kodeks etike bioenergetikov

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

Ta kodeks ureja delovanje bioenergetikov v odnosu do pacienta in v odnosu do kolegov bioenergetikov, svojega združenja, drugih alternativnih ved, medicinske stroke in širše družbene skupnosti. Načela tega kodeksa obvezujejo vse bioenergetike. Način sankcioniranja kršitev kodeksa ureja statut Združenja bioenergetikov (v nadaljevanju združenje).

2. člen

Bioenergetik je tisti, kdor:
  • poseduje ustrezne terapevtske sposobnosti
  • opravi potrebno strokovno izobraževanje
  • ima voljo pomagati ljudem, ki njegovo moč potrebujejo.

3. člen

Cilj delovanja bioenergetika je pomagati ljudem, ki potrebujejo zdravljenje s pomočjo bioenergije, ter širiti in utrjevati znanje in ugled svojega poklica.

4. člen

Svoje delo mora bioenergetik opravljati prizadevno in s čutom odgovornosti do pacienta, uradne medicine in celotne družbene skupnosti. Pri tem ne sme delati razlik med ljudmi glede na narodnost, raso, spol, jezik, vero, politično ali drugo prepričanje, gmotno stanje, rojstvo, izobrazbo, starost, družbeni položaj ali katero koli drugo osebno okoliščino.

5. člen

Bioenergetik mora spremljati dosežke in razvoj znanja s področja zdravljenja z bioenergijo, ob tem pa si tudi prizadevati za rast osebne razgledanosti.

6. člen

Bioenergetik sme opravljati svojo dejavnost le tedaj, kadar se počuti zdravega. V primeru obolelosti za nalezljivo boleznijo ali v primeru neuravnovešenosti, ki bi začasno ali trajno omejila moč bioenergetskih tokov, mora takoj prenehati s terapevtsko dejavnostjo.

II. ODNOS DO PACIENTA

7. člen

Bioenergetik je dolžan s pomočjo bioterapije pomagati vsakomur, ki ga za to zaprosi. Pomoč sme odkloniti le tedaj, kadar meni, da njegovo delovanje človeku ne bi moglo pomagati ali kadar je zaradi pacientovega neprimernega obnašanja sodelovanje nemogoče.
Kadar ga za pomoč zaprosi več ljudi, prilagodi bioenergetik razpored terapij v skladu s potrebami ljudi, ki so ga za pomoč zaprosili, in v skladu s svojimi možnostmi.

8. člen

Pred začetkom terapije mora bioenergetik pridobiti izrecno soglasje pacienta. Za mladoletnike do 15. leta starosti in osebe, ki niso sposobne ustrezno izraziti svoje volje, podajo soglasje njihovi svojci.

9. člen

Ko prevzame obveznost, se je bioenergetik dolžan posvetiti pacientu po svojih močeh.

10. člen

Pred začetkom terapije je bioenergetik dolžan na kratko laično seznaniti pacienta, kaj se bo dogajalo v času terapije. Povedati mu mora tudi, koliko obiskov bo približno potrebnih za to, da bi dosegli namen zdravljenja.

11. člen

Med terapijo je bioenergetik dolžan uporabiti tiste metode, za katere ima ustrezne sposobnosti in izkušnje in za katere meni, da bodo najbolj koristile pacientu. Pri izbiri metod mora upoštevati splošno psihofizično stanje pacienta.

12. člen

Na daljavo sme bioenergetik zdraviti pacienta le tedaj, kadar zaradi objektivnih okoliščin neposredno zdravljenje ni mogoče in če je za to ustrezno usposobljen.

13. člen

Bioenergetik pri zdravljenju ne sme uporabljati nepreverjenih postopkov, gibov ali metod, ki bi posegale v pacientove pravice do osebnega dostojanstva in nedotakljivosti telesne in duševne celovitosti. Izogibati se mora izjav, ki vsebujejo nedokazljive ugotovitve ali domneve, s katerimi bi lahko škodljivo vplival na počutje ali delovanje pacienta.

14. člen

V okviru ene terapije mora bioenergetik:
  • opraviti pogovor s pacientom
  • izmeriti potrebne energetske parametre pred in po seansi
  • opraviti zdravljenje s pomočjo bioenergije.

15. člen

Bioenergetik ne sme pacientu predpisati uživanja različnih preparatov ali izvajanja različnih aktivnosti, razen če je za tako predpisovanje strokovno usposobljen.

16. člen

Bioenergetik ne sme pacientu svetovati prenehanja obiskovanja zdravnika ali jemanja zdravil, ki mu jih je predpisal zdravnik.
Prav tako mu ne sme odsvetovati zdravljenja ali medicinskih posegov, ki mu jih je priporočil zdravnik.

17. člen

V primeru, da bioenergetik za svojo dejavnost prejme denarno nagrado oziroma plačilo, mora pacientu po vsaki terapiji izstaviti račun.
Višino denarne nagrade oziroma plačila terapije določi vsak bioenergetik sam. Pri tem ne sme izkoristiti stiske pacienta, zaradi katere se je obrnil k njemu po pomoč.

18. člen

Bioenergetik mora voditi pisno evidenco o svojih pacientih.
V ta namen sme od pacienta zahtevati ustrezne podatke, vendar le tiste, ki so nujno potrebni za to, da se opravi ustrezna terapija.

19. člen

Bioenergetik mora varovati podatke, ki mu jih zaupa pacient ali njegovi svojci. Podatke mora varovati tudi do družinskih članov pacienta in tudi po pacientovi smrti. Uporabiti jih sme samo z njegovim pismenim pristankom.

III. ODNOS DO KOLEGOV BIOENERGETIKOV IN ZDRUŽENJA

20. člen

Bioenergetiki so dolžni gojiti dobre kolegialne odnose in medsebojno strokovno sodelovanje.

21. člen

Vsa medsebojna nesoglasja so bioenergetiki dolžni reševati znotraj združenja.

22. člen

Bioenergetik je dolžan braniti svojega kolega bioenergetika, ki je neupravičeno napaden.

23. člen

Bioenergetik se ne sme žaljivo izražati, komentirati delovanja ali obrekovati kolega bioenergetika pred pacienti ali v javnosti.
Če bioenergetik opazi nepravilnosti pri delovanju svojega kolega, naj ga na to opozori ali ravna v skladu s statutom.

24. člen

Bioenergetik ne sme skrivati novih odkritij pred svojimi kolegi in pred združenjem. Pri tem mora paziti na osebne podatke, ki jih je izvedel v stiku s pacientom.

25. člen

Bioenergetik mora spoštovati statut in sklepe združenja.

26. člen

Združenje ščiti člana pred neutemeljenimi kritikami s strani drugih članov združenja in javnosti.

IV. ODNOS DO URADNE MEDICINE

27. člen

Bioenergetik mora spoštovati dosežke uradne medicine. V nobenem primeru na sme pacientu predlagati ničesar, kar bi bilo v nasprotju z uradno medicino.

28. člen

Bioenergetik mora spoštovati strokovno znanje in ugled zdravstvenih delavcev. Pred pacientom ne sme izražati nobenih opazk, ki bi lahko omalovaževale strokovno znanje ali krnile ugled zdravstvenih delavcev.

29. člen

Pri objektivni oceni uspehov svojega zdravljenja se mora bioenergetik opreti na ugotovitve, ki jih je pacientu podala uradna medicina.

30. člen

Bioenergetiki in združenje kot celota si morajo prizadevati za dobre odnose in vzpostavljanje sodelovanja z uradno medicino.

V. ODNOS DO DRUGIH ALTERNATIVNIH VED

31. člen

Bioenergetik mora spoštovati znanje in ugled drugih alternativnih ved. Prizadevati si mora za dobre odnose in vzpostavljanje sodelovanja z ljudmi, ki se ukvarjajo z drugimi alternativnimi vedami.

VI. ODNOS DO ŠIRŠE DRUŽBENE SKUPNOSTI

32. člen

Bioenergetik si mora prizadevati za dobre odnose in za utrjevanje ugleda svoje dejavnosti v širši družbeni skupnosti. V ta namen ne sme povzročati nikakršnih ekscesov, ki bi družbo lahko vznemirili.

33. člen

Bioenergetik se mora izogibati vsem ravnanjem v okviru bioterapevtske dejavnosti, katerih namen je njegova materialna ali druga korist.

34. člen

Bioenergetik ne sme uporabiti nazivov, ki mu niso bili dodeljeni.

35. člen

Bioenergetik ne sme v dogovoru z bolniki ali njihovimi družinami dopuščati objavo javnih zahval in poveličevanja lastnih uspehov v širši javnosti.

36. člen

Bienergetik sme s ciljem dviganja ugleda in razvoja bioterapevtske dejavnosti predstaviti svoje dosežke javnosti.
Svoje dosežke sme predstaviti:
  • če v to pisno privoli pacient
  • če pridobi strokovno interpretacijo spremembe zdravstvenega stanja pacienta v času trajanja bioterapije s strani lečečega zdravnika ali strokovnega sodelavca združenja; strokovna interpretacija mora vsebovati tudi ugotovitev, da sprememba zdravstvenega stanja ni posledica nihajočega poteka bolezni ali spontane remisije.
  • če navede, ali je v tem času obstajalo dodatno zdravljenje pacienta s strani uradne medicine in kakšno je bilo.

VII. POSTOPEK ZA SPREMEMBO KODEKSA

37. člen

Pobudo za spremembo kodeksa lahko vloži vsak redni član združenja. O tem, ali bo pobuda uvrščena na dnevni red skupščine, odloči izvršni odbor združenja najkasneje v enem mesecu Po prejemu pobude.
Najmanj ena četrtina rednih članov združenja lahko vloži zahtevo za spremembo kodeksa. Predsednik izvršnega odbora mora zahtevo uvrstiti na dnevni red prve naslednje seje ter o njej v 15 dneh obvestiti vse redne člane.

38. člen

O sprejemu in spreminjanju kodeksa sklepa skupščina združenja z dvotretjinsko večino glasov svojih članov.

39. člen

Ta kodeks etike bioenergetikov Slovenije velja od dne, ko ga sprejme ustanovni občni zbor združenja.

40. člen

Ta kodeks je sprejel ustanovni občni zbor v Ljubljani, 16. 4. 1994.


Novice s področja bioenergije

•  Novo: Skupščina Združenja 25. novembra 2017
8. november 2017

•    Utrinek iz skupščine Združenja 16. novembra 2013
12. december 2013

•    Skupščina Združenja 16. novembra 2013
12. december 2013

•    Vtisi s srečanja članov združenja 27. novembra 2010
15. december 2010

•    Vtisi s skupščine združenja 17. novembra 2007
2. december 2007

•    Skupščina združenja 17. novembra 2007
02. november 2007

•    Pripombe Združenja bioenergetikov Slovenije na predlog Zakona o zdravilstvu
07. oktober 2006

•    Predlog Zakona o zdravilstvu - javna razprava
29. september 2006

•  Skupščina združenja 22. oktobra 2005
19. oktober 2005

•  Katalog znanj za Praktično usposabljanje za bioenergetika
27. november 2004

•  Skupščina združenja in predavanje prof. dr. Mance Košir
8. maj 2004

•  O ustanovitvi Združenja bioenergetikov Slovenije
23. februar 2004

•  Manj znane oblike zdravljenja z energijo
13. februar 2004

•  O etiki bioterapevta
30. januar 2004